Bezpieczna +

W roku szkolnym 2016/17 nasza szkoła uzyskała akceptację na realizację programu ,,Bezpieczna+”. Głównym celem programu było kształtowanie u uczniów prospołecznej postawy, budowanie prawidłowych relacji rówieśniczych oraz integrację szkoły z lokalnym środowiskiem. W podejmowane działania zostali włączeni nauczyciele, uczniowie, rodzice. Realizując ideę otwartej szkoły zacieśniliśmy współpracę z ZHP, ze Stowarzyszeniem Terapii Zajęciowej ,,Promyk” oraz z policją i strażą gminną.
Podczas trwania programu zostały zrealizowane następujące cele szczegółowe:
1.Zapobieganie występowaniu zachowań ryzykownych: agresji i przemocy poprzez rozwijanie u dzieci umiejętności rozwiązywania konfliktów przy użyciu technik mediacyjnych
- Realizacja programu ,,Mediacje rówieśnicze jako sposób rozwiązywania konfliktów”
2. Nauczenie dzieci selektywnego korzystania z mediów i rozwijania ich własnej wyobraźni oraz pokazanie alternatywnych sposobów spędzania czasu wolnego
- Realizacja programu ,,Magiczne kryształy” - program wczesnej profilaktyki przemocy i uzależnienia od mediów
3. Umiejętność porozumiewania się w stylu NVC w codziennym życiu
- Warsztaty świadomej komunikacji dla uczniów ,,Słowa oknami a nie murami”
4. Troska o bezpieczeństwo uczniów
- Realizacja projektu ,,Bezpiecznie, to wiedzieć i znać”
5. Stymulowanie ogólnego rozwoju dzieci, korygowanie zaburzonych funkcji
- Realizacja zajęć pozalekcyjnych ,,Ćwiczę, rozumiem, wiem”
6. Integrowanie dzieci z ludźmi niepełnosprawnymi
- Równe szanse dla wszystkich są prawem, a nie przywilejem- warsztaty artystyczne organizowane dla młodzieży ze Stowarzyszenia Terapii Zajęciowej ,,Promyk”

 

 

Spotkanie z policjantem i przedstawicielem straży gminnej


W ramach współpracy z policją i Strażą Gminną odbyło się wiele atrakcyjnych spotkań. Wszyscy uczniowie zostali zaproszeni na zwiedzanie Komendy Miejskiej w Poznaniu, gdzie zapoznali się ze specyfiką zawodu policjanta, poznali laboratorium do badania odcisków, stację monitorowania, miejsce przyjmowania zgłoszeń numerów alarmowych. Na terenie szkoły uczniowie brali udział w pogadankach przeprowadzonych przez przedstawicieli straży gminnej w Dopiewie i policji z komisariatu policji w Tarnowie Podgórnym. Tematem przewodnim pogadanek było przede wszystkim bezpieczeństwo dzieci jak również poznanie konsekwencji spowodowanych łamaniem prawa.

 

Realizacja programu policyjnego ,,Bezpiecznie - to wiedzieć i znać” 

W związku z porozumieniem zawartym z Komendą Miejską Policji w Poznaniu, którego celem był udział uczniów klas I-III w policyjnym programie edukacyjno – profilaktycznym ,,Bezpiecznie - to wiedzieć i znać” uczniowie brali udział w zajęciach realizujących tematykę wynikająca z założeń tego programu. Program ten jest kontynuacją zadań podejmowanych w projekcie ,,Z Pyrkiem bezpieczniej” , w którym nasi uczniowie również brali udział. Podstawowym celem programu jest wyposażenie uczniów w umiejętności i nawyki rozpoznawania oraz zapobiegania zagrożeniom. Tematyka programu obejmuje następujące zagadnienia: ,,Bezpieczna droga”, ,,Zabawa, ale jaka?”, ,,Sam w domu”, ,,Obcy”, ,,Mój wolny czas”, ,,Niebezpieczne przedmioty”, ,,Szukam pomocy”, ,,Gry edukacyjne”, ,,Zasady bezpieczeństwa w okresie letnim i zimowym”.

Pokaz pracy kołodzieja
26 listopada 2016 r. uczniowie wybrali się na wycieczkę do Muzeum Narodowego w Szreniawie. Celem było uczestniczenie w warsztatach ,,Pokaz pracy kołodzieja” Dzieci zdobyły wiadomości poparte pokazem na temat sposobu wytwarzania koła do wozów konnych. Powstanie wozu konnego było związane z wynalezieniem koła w IV tysiącleciu p.n.e. w Mezopotamii. Kołodziej opowiedział dzieciom, że najpierw wytwarzano poszczególne części, które następnie łączono. Początkowo obwody kół wytwarzano z elementów giętych. Na gięte obwody kół używano buczyny. Przeznaczony do gięcia surowiec gotowano w wodzie do uzyskania jego elastyczności. Do gięcia drewna, które wykonywano na ciepło, służył odpowiedni pień drzewa, naokoło którego okręcano obwód koła i końce ściśle spajano. Po wyschnięciu, zdejmowano z pnia gotowy obwód. Dwie półkoliste części obwodu koła gięto w specjalnych formach. Po wysuszeniu dwie półkoliste części łączono ze sobą uzyskując obwód koła. To były bardzo ciekawe warsztaty. Na koniec dzieci zwiedziły aktualne wystawy i teren muzeum.

 

Zwiedzanie Parku Cytadela
19 listopada 2016 r. grupa uczniów wybrała się na wycieczkę do Parku Cytadela w Poznaniu. Największą atrakcję stałej ekspozycji stanowił dla dzieci plenerowy park sprzętu wojskowego z kilkunastoma pojazdami wojskowymi, 9 samolotami i 2 helikopterami, 5 czołgami, licznymi armatami, działami i moździerzami. Dzieci w skupieniu pochyliły się nad mogiłami poległych żołnierzy. Dzieci po parku oprowadzał pasjonat miasta Poznań Pan Marek Wachowiak.

 

Lekcje muzealne w Muzeum Narodowym w Poznaniu

W trakcie realizacji programu ,,Bezpieczna+” dzieci uczestniczyły w kilku wyjazdach do Muzeum Narodowego w Poznaniu. Tam odbyły się zajęcia w postaci lekcji muzealnych połączonych z oglądaniem zbiorów muzealnych, a na zakończenie przeprowadzane były warsztaty artystyczne tematycznie związane lekcją. Dzieci miały przyjemność uczestniczyć w następujących warsztatach: ,,Fałszerze dzieł sztuki”, ,,Opowieści z obrazów”, ,,O barwie”.

Warsztaty ,,Elementy stroju, biżuteria”
20 grudnia 2016 r. mieliśmy przyjemność uczestniczyć w warsztatach pt.,,Elementy stroju, biżuteria”, które odbyły się w Muzeum Narodowym w Poznaniu . W zajęciach uczestniczyła młodzież Warsztatów Terapii Zajęciowej ,,Promyk”. Warsztaty były bardzo ciekawe. Dzieci i młodzież wysłuchali pogadanki o dawnych strojach z zastosowaniem rekwizytów (ubrania, biżuteria, elementy dotyczące warsztatu artysty malarza, rzeźbiarza itd.). Każdy miał możliwość przeobrażenia się w postać przedstawianą na omawianym dziele. Na zakończenie zostały przeprowadzone zajęcia plastyczne polegające na zaprojektowaniu stroju.

 

Warsztaty bożonarodzeniowe w Muzeum Rolnictwa w Szreniawie
9 grudnia 2016 r. uczniowie szkoły wraz z młodzieżą Warsztatów Terapii Zajęciowej ,,Promyk” z Konarzewa uczestniczyły w wycieczce do Muzeum Rolnictwa w Szreniawie. Głównym celem było zwiedzanie wystawy bożonarodzeniowej. Dzieci również obejrzały przedstawienie pt.: Świąteczna wizyta bałwanka grupy „Dobry Teatr”. Oprócz dokonania oryginalnych zakupów wszyscy uczestniczyli w warsztatach zdobienia pierników. Na koniec odbyło się zwiedzanie muzeum i pokaz dawnych zawodów: kołodzieja i powroźnika. Własnoręcznie uplecione powrozy uczniowie mogli zatrzymać na pamiątkę.

 

 

Additional information

Wykonanie: smart-NT