Niedziela, 27 listopada 2022 |
sekretariat@szkolakonarzewo.pl tel. +48 61 814 83 42

Regulamin zamówień publicznych

REGULAMIN

UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ

KWOTY WSKAZANEJ W ART. 4 PKT 8 USTAWY – PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W KONARZEWIE

zwany dalej „Regulaminem

 

§ 1 Zasady ogólne

 1. Regulamin stosuje się do udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
  (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm) zwanych dalej „zamówieniami”.
 2. Przy udzielaniu zamówień należy przestrzegać zasad:

1)         zachowania uczciwej konkurencji, równego traktowania wykonawców i przejrzystości,

2)         racjonalnego gospodarowania środkami publicznymi, w tym zasady wydatkowania środków publicznych w sposób celowy, oszczędny oraz umożliwiający terminową realizację zadań,
a także zasady optymalnego doboru metod i środków w celu uzyskania najlepszych efektów z danych nakładów.

 1. Zamówienia współfinansowane ze środków europejskich lub innych mechanizmów finansowych udzielane są na podstawie Regulaminu z zachowaniem wytycznych wynikających z przepisów prawnych i dokumentów określających sposób udzielania takich zamówień.
 2. Czynności związane z udzieleniem zamówienia wykonują pracownicy szkoły, którzy są zobligowani do kierowania się bezstronnością i obiektywizmem.
 3. Za przestrzeganie przepisów Regulaminu odpowiedzialni są:

1)      dyrektorzy szkół,

2)      inni pracownicy szkół w zakresie, w jakim powierzono im czynności przy udzielaniu zamówienia.

 1. Regulamin nie ma zastosowania, jeżeli zamówienie udzielane jest za pośrednictwem elektronicznej platformy katalogów produktów (eKatalogi).

 

§ 2 Ustalenie szacunkowej wartości zamówienia

 1. Przed wszczęciem procedury udzielenia zamówienia szacuje się z należytą starannością wartość zamówienia, w szczególności w celu ustalenia:

1)         czy istnieje obowiązek stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych;

2)         czy wydatek ma pokrycie w planie finansowym.

 1. Podstawą ustalenia wartości zamówienia jest całkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy, bez podatku od towarów i usług.
 2. Szacunkową wartość zamówienia ustala się, z zastrzeżeniem ust. 4, przy zastosowaniu co najmniej jednej z następujących metod:

1)         analizy cen rynkowych;

2)         analizy wydatków poniesionych na tego rodzaju zamówienia w okresie poprzedzającym moment szacowania wartości zamówienia, z uwzględnieniem czynników cenotwórczych;

3)         analizy cen ofertowych złożonych w postępowaniach prowadzonych przez zamawiającego lub zamówień udzielonych przez innych zamawiających, obejmujących analogiczny/porównywalny przedmiot zamówienia, z uwzględnieniem czynników cenotwórczych,

 1. Szacunkową wartość zamówienia na roboty budowlane ustala się na podstawie zestawienia
  (np. w formie kosztorysu inwestorskiego) rodzaju, zakresu i ilości robót budowlanych wraz z ich cenami rynkowymi, lub poprzez analizę cen ofertowych złożonych w postępowaniach prowadzonych przez zamawiającego lub zamówień udzielonych przez innych zamawiających, obejmujących analogiczny/porównywalny przedmiot zamówienia.
 2. Dokumentowanie szacunkowej wartości zamówienia dotyczy zamówień w przypadkach, w których zamawiający jest zobowiązany sporządzić zlecenie lub umowę (par. 3). Dokumentami potwierdzającymi ustalenie szacunkowej wartości zamówienia są w szczególności:

1)      zapytania cenowe skierowane do potencjalnych wykonawców,

2)      odpowiedzi cenowe wykonawców,

3)      wydruki ze stron internetowych zawierające ceny usług i towarów,

4)      kopie ofert lub umów z innych postępowaniach (obejmujących analogiczny/porównywalny przedmiot zamówienia) z okresu poprzedzającego moment szacowania wartości zamówienia, lub zestawienia dokonane na ich podstawie powołujące się na konkretne postępowanie lub umowy,

5)      notatki służbowe, z których wynika sposób ustalenia szacunkowej wartości.

 1. Niedopuszczalne jest dzielenie i zaniżanie wartości zamówienia w celu ominięcia obowiązku stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

§ 3 Zamówienia wymagające udzielenia w formie zlecenia/umowy

 1. Do grupy zamówień wymagających pisemnej formy zlecenia/umowy zalicza się te, które spełniają przynajmniej jeden z poniższych warunków:

1)      Występuje różnica w terminie zamówienia i dostawy (np. zlecenie przeprowadzenia kwartalnych konserwacji, zlecenie wykonania mebli, przeprowadzenia remontu itp.)

2)      Wartość zamówienia przekracza wartość 20 tys. zł netto

3)      konieczne jest ustalenie dodatkowych warunków udzielenia zamówienia (np. gwarancja, , kary umowne, serwis i in.)

4)      Zamówienia mają charakter ciągły (np. obsługa bhp, obsługa informatyczna, opieka autorska,  zajęcia dodatkowe),

5)      Każdorazowo w przypadku robót budowlanych.

 1. Wzór zlecenia został określony w załączniku nr 1.

 

§ 4 Czynności zmierzające do wyboru wykonawcy/dostawcy

 1. Dla zamówień o szacunkowej wartość zamówienia przekraczającej kwotę 5.000 zł, a w przypadku robót budowlanych 3000 zł wyboru wykonawcy dokonuje się z uwzględnieniem jednej lub kilku następujących form:

1)         poprzez zamieszczenie zapytania ofertowego na stronie internetowej zamawiającego,

2)         poprzez przekazanie pisemnego zapytania ofertowego co najmniej do trzech potencjalnych wykonawców,

3)         poprzez zebranie co najmniej trzech ofert publikowanych na stronach internetowych, zawierających cenę proponowaną przez potencjalnych wykonawców/dostawaców.

 1. Zapytanie ofertowe powinno zawierać w szczególności:

1)         Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia,

2)         opis kryteriów wyboru wykonawcy,

3)         warunki realizacji zamówienia,

4)         termin i sposób złożenia oferty przez wykonawcę.

 1. Kryteriami wyboru wykonawcy są cena albo cena i inne kryteria, gwarantujące uzyskanie najkorzystniejszej ekonomicznie i jakościowo oferty, w szczególności:

1)         jakość,

2)         funkcjonalność,

3)         parametry techniczne,

4)         aspekty środowiskowe,

5)         aspekty społeczne,

6)         aspekty innowacyjne,

7)         koszty eksploatacji,

8)         serwis,

9)         termin wykonania zamówienia,

10)     doświadczenie wykonawcy,

11)     poziom wiedzy specjalistycznej wykonawcy.

 1. W przypadku określonym w ust. 2 zamawiający sporządza protokół wyboru wykonawcy zgodny ze wzorem w załączniku 3.
 2. Wyboru wykonawcy dla zamówień innych niż określone w ust. 1 dokonuje w oparciu o zasady racjonalnego wydatkowania środków, o których mowa w par. 1 ust. 2 pkt 2.

 

 

§ 5 Udzielenie zamówienia

 1. Zamówienia udziela się wykonawcy wybranemu zgodnie z przepisami Regulaminu:

1)      dla zamówień nie wymagających pisemnego zlecenia/umowypoprzez dokonanie zakupu udokumentowanego fakturą z wyszczególnionymi pozycjami zakupowymi na fakturze lub w załączniku,

2)      dla zamówień wymagających zlecenia/umowy poprzez zawarcie umowy/zlecenia w formie pisemnej z wykonawcą, której treść została przygotowana przez pracownika merytorycznego, zatwierdzona przez dyrektora szkoły i jej głównego księgowego oraz udokumentowanie fakturą. W przypadku zlecenia wymagane jest pisemne potwierdzenie przyjęcia zlecenia przez wykonawcę.

 1. Zlecenie/Umowy sporządza się co najmniej w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden egzemplarz przeznaczony jest dla wykonawcy, a pozostałe dlazamawiającego oraz CUW.
 2. Ze względów organizacyjnych Wykonawcy dopuszcza się zawarcie zlecenia lub umowy na wzorze Wykonawcy.

 

 

§ 6 Zasady dokumentowania

 1. Dokumentację z przeprowadzonych czynności o których mowa w regulaminie szkoła przechowuje przez okres co najmniej 5 lat od udzielenia zamówienia.
 2. Szkoła prowadzi oddzielny rejestr umów oraz rejestr zleceń zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 2.

 

§ 7 Odstąpienie od stosowania Regulaminu

 

 1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor szkoły lubupoważniona przez niego osoba, może podjąć decyzję o odstąpieniu od stosowania Regulaminu, uzasadniając pisemnie przyczynę odstąpienia. Pisemne uzasadnienie dołączane jest do dokumentacji realizacji zlecenia.
 2. Udzielenie zamówienia w przypadku, o którym mowa w ust. 1, nie zwalnia od stosowania zasad dokonywania wydatków wynikających paragrafu 1 ust. 2 pkt 2 oraz z innych aktów prawnych, w szczególności dotyczących finansów publicznych, a także wytycznych wynikających z przepisów prawnych i dokumentów określających sposób udzielania zamówień współfinansowanych ze środków europejskich lub innych mechanizmów finansowych.
 3. Wyłączeniu ze stosowania procedury określonej niniejszym Regulaminem podlegają :

1)       zamówienia, których konieczność wykonania wynika z pilnego trybu, nagłego lub awaryjnego, wymagającego jego niezwłocznej realizacji ze względu na interes publiczny lub specyfikę przedmiotu zamówienia,

2)       zamówienia, które wymagają ciągłości i kontynuacji działania przez podmioty gwarantujące należyte i staranne świadczenie usług na wysokim poziomie, w szczególności :

a)    obsługa informatyczna, prawna,

b)    obsługa w zakresie RODO,

c)    techniczne wsparcie i aktualizacja oprogramowania systemów informatycznych wdrożonych w Szkole,

d)    zajęcia dodatkowe (np. angielski, rytmika)

e)    usługi korzystania z e-dziennika

których całkowita wartość w skali roku budżetowego lub w przypadku zamówień udzielanych na okres dłuższy niż rok budżetowy w tym okresie, nie przekracza 30 000 euro netto.

3)       zamówienia związane z bieżącym funkcjonowaniem szkoły, takich jak:

a)    prenumeraty i publikacje, druki akcydensowe, pieczątki,

b)    szkolenia,

c)    ogłoszenia w prasie, usługi internetowe, telekomunikacyjne, abonamenty,

d)    badania okresowe pracowników,

e)    usługi bankowe,

f)     ubezpieczenia

g)    artykuły spożywcze (dotyczy przedszkola w Skórzewie)

których całkowita wartość w skali roku budżetowego lub w przypadku zamówień udzielanych na okres dłuższy niż rok budżetowy w tym okresie, nie przekracza 30 000 euro netto.

4)       zamówienia związane z ochroną praw wyłącznych, wynikających z odrębnych przepisów,

5)       zamówienia udzielane w zakresie działalności twórczej lub artystycznej,

6)       zamówienia udzielane w trybie zamówienia „podobnego lub zamówienia dodatkowego” Wykonawcy zamówienia podstawowego wyłonionego w trybie określonym w paragrafie 4,

7)       Odstąpienie od stosowania Regulaminu nie zwalnia zamawiającego od prowadzenia z wykonawcą negocjacji.

 

Definicja z prawa budowlanego: roboty budowlane – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego

Skan dokumentu z podpisem Pobierz

Skip to content