Życzenia Wielkopolskiego Kuratora Oświaty z okazji zakończenia roku szkolnego

Szanowni Państwo
Dyrektorzy szkół, Nauczyciele i Uczniowie
wielkopolskich szkół,
Przyjaciele polskiej Szkoły

po dziesięciu miesiącach  ciężkiej pracy nadszedł wyczekiwany przez wszystkich uczniów czas wakacji. Czas odpoczynku od podręczników, zeszytów, ławki szkolnej, dzwonka, porannego wstawania. Gratuluję wam wiedzy i umiejętności, które zdobyliście w mijającym roku szkolnym.

Czas wakacji to okres wypoczynku, a także zbierania sił i energii na kolejny rok szkolny.
Na ten czas życzę Wam udanej rekreacji. Cieszcie się z każdego słonecznego dnia i z każdej przeżytej przygody. Odpoczywajcie na pięknych plażach, w górach i nad jeziorami.
Wierzę, że wszyscy spotkamy się zdrowi, wypoczęci, opaleni i w doskonałych nastrojach 1 września.

Szanowni Państwo Nauczyciele,
składam przed kończącym się rokiem szkolnym 2017/2018 serdeczne podziękowanie za codzienny trud, twórczą pracę dydaktyczną i wychowawczą, za zaangażowanie i wytrwałość.
Niech znakomite osiągnięcia waszych wychowanków będą nagrodą i zachętą dla Państwa do dalszego działania

Życzę wszystkim uczniom, rodzicom i nauczycielom, by nadchodzące wakacje były spokojne i pełne wrażeń.
Dziękuję za cały rok szkolny 2017/18.

Wielkopolski Kurator Oświaty
Elżbieta Leszczyńska

Uroczystość zakończenia roku szkolnego 2017/2018

Serdecznie zapraszamy na uroczystość zakończenia roku:

1. 8.00 - msza święta w kościele w Konarzewie 

2. 9.00 - uroczystość w CRK 

RODO

Konarzewo., 30.11.2018r..

 

  

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

w Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Konarzewie

 

 1. A.    W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych oraz Pani/Pana dziecka informujemy - zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119, s. 1 oraz Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2), zwanego dalej w skrócie RODO”, iż:

I. Administrator danych.

Administratorem danych osobowych Pani/Pana oraz Pani/Pana dziecka jest Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza, którego siedziba mieści się w Konarzewie, przy ul. Szkolnej 16

II. Inspektor ochrony danych.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób:

1)   pod adresem poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

2)   pod numerem telefonu: 882 155 218

3)   pisemnie na adres:  ,,TMP’’ s.c. M. Idaszak, T. Stochniałek, ul. Starowiejska 8, 61-664 Poznań, z dopiskiem „Inspektor ochrony danych”.

III. Podstawa prawna i cele przetwarzania danych osobowych.

 1. 1.       Przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana oraz Pani/Pana dziecka odbywa się w związku z realizacją celów dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
  1. 2.        Podstawą prawną zbierania Pani/Pana oraz Pani/Pana dziecka danych osobowych jest :

2.1.     art. 6 ust. 1 lit c) RODO, tj.: obowiązek prawny ciążący na administratorze wynikający w szczególności z przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe; ustawy z dnia 07.09.1991 r. o systemie oświaty; ustawy z dnia 15.04.2011 r. o systemie informacji oświatowej; ustawy z dnia 08.03.1990 r. o samorządzie gminnym;

2.2.     art. 6 ust. 1 lit b) RODO, tj.: niezbędność do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;

2.3.     art. 6 ust. 1 lit e) RODO, tj.: niezbędność do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;

2.4.     art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – wyrażona przez Pana/Panią zgoda na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu;

2.5.     art. 9 ust. 2 lit g) RODO, tj.: niezbędność ze względów związanych z ważnym interesem publicznym.

 1. 3.        Podając dane dodatkowe (nieobowiązkowe) traktujemy Pani/Pana zachowanie jako wyraźne działanie potwierdzające, że wyraża Pani/Pan zgodę, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a) lub art. 9 ust. 2 lit a) RODO, na ich przetwarzanie dla potrzeb niezbędnych do załatwienia Pani/Pana sprawy.
 2. IV.  Odbiorcy danych osobowych.

Dane osobowe, co do zasady, nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem :

 1. 1.      podmiotów uprawnionych do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa, w szczególności organów ścigania, organów kontrolnych.
 2. 2.      podmiotów wspierających nas w wypełnianiu naszych uprawnień i obowiązków oraz w świadczeniu usług, w tym zapewniających obsługę informatyczną, prawną księgową, ochronę osób i mienia lub ochronę danych osobowych, a także asystę i wsparcie techniczne dla systemów informatycznych, w których są przetwarzane Pani/Pana dane.

V. Okres przechowywania danych osobowych.

 1. 1.        Dane osobowe Pani/Pana oraz Pani/Pana dziecka będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa.
 2. 2.        Po spełnieniu celu, dla którego dane osobowe Pani/Pana oraz Pani/Pana dziecka zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, przez okres, który wyznaczony zostanie na podstawie przepisów prawa.

VI. Prawa osób, których dane dotyczą, w tym dostępu do danych osobowych.

Na zasadach określonych przepisami RODO, posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora:

1)        dostępu do treści swoich danych osobowych,

2)        sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,

3)        usunięcia swoich danych osobowych,

4)        ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,

5)        przenoszenia swoich danych osobowych,

a ponadto, posiada Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych.

Nie wszystkie Pani/Pan żądania będziemy jednak mogli zawsze spełnić. Zakres przysługujących praw zależy bowiem zarówno od przesłanek prawnych uprawniających do przetwarzania danych, jak i często – sposobów ich gromadzenia.  

VII. Prawo do cofnięcia zgody.

 1. 1.      W stosunku do danych osobowych, które są nieobowiązkowe, a które zostały przez Panią/Pana podane, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
 2. 2.      Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie Pani/Pana danych do momentu jej wycofania.

VIII. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana lub Pani/Pana dziecka narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

IX. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych oraz konsekwencjach niepodania danych osobowych.

 1. 1.    Podanie przez Panią/Pana danych osobowych może stanowić wymóg ustawowy, umowny bądź być warunkiem zawarcia umowy, a podanie danych być niezbędne dla określonego celu.
 2. 2.    Jeśli nie poda Pan/Pani danych wymaganych ustawą, Administrator nie będzie mógł zrealizować wynikającego z ustawy obowiązku, co może skutkować brakiem możliwości realizacji Pani/Pana sprawy, a także konsekwencjami przewidzianymi przepisami prawa.
 3. 3.    W przypadku, gdy będzie istniał wymóg umowny, a nie poda Pani/Pan swoich danych, nie będzie możliwości wykonania takiej umowy.
 4. 4.     Jeśli nie poda Pan/Pani danych wymaganych umową, nie będziemy mogli zawrzeć takiej umowy.
 5. 5.    Podanie przez Panią/Pana danych dodatkowych (nieobowiązkowych), w zakresie nie wynikającym z przepisów prawa, jest dobrowolne, ale może okazać się konieczne dla załatwienia sprawy w oczekiwany przez Panią/Pana sposób.

X. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie.

Dane osobowe Pani/Pana i Pani/Pana dziecka mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jednak nie będzie to prowadziło do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym dane nie będą profilowane.

 

 1. B.     Jeżeli dane osobowe nie zostały pozyskane bezpośrednio od Pani/Pana a zostały podane przez inne podmioty lub osoby – zgodnie z art. 14 ust. 1 lit. d) i ust. 2 lit. f) RODO, informujemy nadto, iż :
  1. I.     Kategorie danych.

W zależności od okoliczności sprawy będziemy przetwarzać między innymi następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych : podstawowe dane identyfikacyjne (np. imię i nazwisko), dane teleadresowe (np. adres zamieszkania, numer telefonu), dane pozwalające na weryfikację tożsamości (np. serię i numer dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość), dane dotyczące zawodu i zatrudnienia, dane dotyczące pokrewieństwa, dane o pozostawaniu w związku małżeńskim. Kategorie danych będą zbierane z poszanowaniem zasady adekwatności, mając na uwadze cel załatwienia sprawy i wynikać będą przede wszystkim z obowiązujących przepisów prawa.

 

 1. II.  Źródło pochodzenia danych osobowych.

Pani/Pana dane osobowe pochodzić będą od osób występujących z żądaniem załatwienia sprawy, a także ze źródeł publicznych, prowadzonych przez odpowiednie organy administracji publicznej.

 

SKAN DOKUMENTU Z PODPISEM

Nieczynny sekretariat - informacja

W piątek, 15 czerwca, sekretariat będzie NIECZYNNY do godz 12. Za utrudnienia - przepraszamy.

 

Dyskoteka Black and White

Additional information

Wykonanie: smart-NT